Over ons

ProtectAir, een van Nederlandse merk in 2018 gestart door 2 ambitieuze Nederlandse ondernemers, specialiseert zich in de directe (internet) verkoop van zelfzorgmiddelen aan consumenten onder de merknaam ProtectAir. Sinds 2018 is ProtectAir online Europees marktleider met de verkoop van kalknagel producten in maar liefst 9 landen.

De Producten van ProtectAir zijn uitvoerig klinisch getest, volledig gedocumenteerd en als medisch hulpmiddel geregistreerd in de Europese Unie. Door de unieke samenstelling, kunnen ze tot de beste in hun categorie gerekend worden.

In slechts 2 jaar heeft ProtectAir meer dan 250.000 tevreden klanten weten te helpen met hun kalknagel problemen.

Vanaf November 2020 heeft ProtectAir een unieke lijn acne producten gelanceerd die acne, puistjes en jeugdpuistjes effectief van buiten en binnenuit behandelt.

Voorwaarden

 1. Artikel - Definities
 2. Artikel - Identiteit
 3. Artikel - Algemene voorwaarden
 4. Artikel - Het aanbod
 5. Artikel - Zichttermijn
 6. Artikel - Totstandkoming van de overeenkomst
 7. Artikel - Prijs
 8. Artikel - Conformiteit
 9. Artikel 9 - Garantie
 10. Artikel 10 - Bestelling
 11. Artikel 11 - De uitvoering van de bestelling
 12. Artikel 12 - Betaling
 13. Artikel 13 - 60 dagen niet goed, geld terug
 14. Artikel 14 - Wijziging van de voorwaarden


Voor meer informatie:
ProtectAir
Schoolstraat 1
4306CH Nieuwerkerk
Nederland
KvK #6937794
NL8578.52.048.B01

0800-525562435
E: customersupport@protectair.eu

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 2. overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
 3. communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
 4. bedrijf: het bedrijf of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand en is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Niet als bedrijf in deze zin wordt beschouwd degene die zich bezighoudt met de verkoop op afstand van verzekeringen;
 5. consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 6. aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;
 7. prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
 8. zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 9. duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 10. geschillencommissie: de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Artikel 2 - Identiteit

 1. Het bedrijf vermeldt tijdig voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn statutaire naam en zijn feitelijke adres, waarbij niet volstaan kan worden met het aangeven van een postbusnummer.

Artikel 3 - Algemene voorwaarden

 1. Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden te worden verstrekt. Indien dit niet nodig dan wel redelijkerwijs niet mogelijk is, zal een verwijzing naar kosteloos toe te zenden of eerder of online ter beschikking gestelde algemene voorwaarden plaatsvinden.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en consument, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
 3. Indien door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.
 4. Als door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.
 5. Indien door het bedrijf voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat (een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) of fax aan de consument, dient het bedrijf te beschikken over voorafgaande toestemming van de consument.


Artikel 5 - Zichttermijn

 1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van 14 werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
 3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 4. De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door het bedrijf bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
 3. Het staat het bedrijf vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
 4. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
 5. Het bedrijf treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
 6. Het bedrijf kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijnbetalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor eenverantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Het bedrijf is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleenwegens adres of woonplaats of omdat de consument behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.
 7. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal het bedrijf de in artikel 4, leden 2, en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.
 8. Het bedrijf zal tevens - uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst - aan de consument de volgende informatie verstrekken:a)schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken;b)het geografische adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan;c)de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Artikel 7 - Prijs

 1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
 2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
  • de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 8 - Conformiteit

 1. Het bedrijf staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 - Garantie

 1. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
 2. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
 3. Op alle door het bedrijf geleverde producten geldt een garantie van jaar.

Artikel 10 - Bestelling

 1. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen het bedrijf en de consument anders is overeengekomen.
 2. Alle retouren zullen behandeld worden volgens de retourprocedure uit artikel 5. Als een fout in levering is veroorzaakt door de consument, dan zullen alle kosten van het herstellen van de fout toegerekend worden aan de consument.
 3. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.In geval van een kennelijke vergissing zal de consument het bedrijf hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 11 - De uitvoering van de bestelling

 1. Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 2 uur (op werkdagen) uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 4 uur (tijdens werkdagen) nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van het bedrijf.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij het bedrijf, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden, te worden voldaan, dan wel zoveel later als is overeengekomen.
 2. Bij de verkoop van goederen aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft het bedrijf behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - 60 dagen niet goed, geld terug

 1. Gedurende 60 dagen na aankoop van ProtectAir acne producten - zolang de actie loopt - heeft de consument het recht de goederen te retourneren. Deze actie geldt - als uitzondering op de in artikel 5 beschreven zichttermijn - tevens voor producten die reeds geopend zijn.
 2. Iedere consument kan slecht eenmalig van de 'niet goed, geld terug garantie' gebruik maken en het recht vervalt bij een herhalingsaankoop, ongeacht het bestelde product.
 3. De retourzending die altijd bij de klantenservice via het email formulier gemeld te worden, alvorens de retourprocedure te initiëren.
 4. Na goedkeuring van ProtectAir, kunnen de producten retour gezonden worden. De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van de consument.
 5. De consument zal het aankoopbedrag terug ontvangen, na aftrek van handling + verzendkosten van €9,95 (exclusief 21% BTW) per zending.
 6. Mocht het product ongebruikt en ongeopend zijn en binnen 14 dagen geretourneerd worden, dan zijn de wettelijke rechten van kracht, zoals in artikel 5 van deze voorwaarden beschreven.

Artikel 14 - Wijziging van de voorwaarden

 1. ProtectAir B.V. zal deze algemene voorwaarden niet eerder wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Privacybeleid

Wij vinden uw privacy belangrijk! Hieronder geven wij een kort overzicht van de informatie die wij verzamelen op onze website.

Surfen & statistieken

Op onze server draaien diverse tools voor webstatistieken op de achtergrond die bezoekersinformatie verzamelen. We proberen zoveel mogelijk informatie over onze bezoekers te verzamelen, echter is deze informatie op geen enkele manier gekoppeld aan onze klantendatabase. The log bestanden worden op onze servers en die van google opgeslagen en kunnen informatie bevatten als: paginabezoeken, ip-addressen, browser type, taal, datum en tijd van uw bezoek en enkele cookie-informatie.

Persoonlijke informatie

Iedere klant die op protectair.eu een aankoop doet, dient persoonlijke informatie in te vullen tijdens de transactie. Deze informatie wordt opgeslagen op onze server en doorgestuurd aan onze betalingsverwerker.
Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt om de transactie te verwerken en voor interne data-analyse (geografisch en demografisch). Persoonlijke informatie wordt nimmer gedeeld met derden.

Beveiliging

Alle betalingen worden gedaan op een beveiligde server van een externe partij. Wij hebben Pay.nl als betalingsverwerker gekozen (www.pay.nl)

Cookies

Onze website gebruikt een cookie om uw landkeuze te onthouden en de juiste versie van protectair.eu weer te geven. Deze filter schrijft een cookie met uw keuze. De rest van onze website maakt zoveel mogelijk gebruik van sessie die op uw lokale systeem worden opgeslagen.

Mailinglist

Wij versturen slechts periodiek mailings naar emailadressen die in onze database zijn opgeslagen en waarvan de gebruiker heeft aangegeven graag informatie te ontvangen. Er is altijd een mogelijkheid om u van onze mailings uit te schrijven.

Email

Als u met ons communiceert via email. Dan bewaren wij deze mailwisseling om adequaat op uw verzoek te kunnen reageren of om onze dienstverlening te verbetern.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid of uw persoonlijke informatie. Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.